Đại hội cổ đông thường niên 2012

THƯ MỜI
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012[
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần In và Bao Bì Mỹ Châu trân trọng kính mời Quý Cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:
-  Thời gian : 8 giờ 00 – 12 giờ 00 ngày 22/4/2012 2.
- Địa điểm : Tại Hội trường Đông Phương
- Địa chỉ : 107 Lũy Bán bích – P. Tân Thới Ḥoa – Q. Tân Phú – TP Hồ Chí Minh
- Thành phần tham dự : Theo danh sách cổ đông có quyền dự họp do Trung Tâm Lưu ký Việt Nam - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lập căn cứ vào ngày 19.3.2012 là ngày giao dịch không hưởng quyền.
-  Nội dung :
+ Báo cáo kết quả SXKD 2011 và Kế hoạch SXKD năm 2012.
+ Báo cáo kết quả SXKD 5 năm (2007 – 2011) và Phương hướng sản xuất kinh doanh Nhiệm kỳ tới (2012 – 2016).
+ Báo cáo của Ban Kiểm Soát 2011
+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong năm 2011
+ Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận và Cổ tức năm 2011
+ Báo cáo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012.
+ Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT giải quyết 1 số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ và lựa chọn Công ty kiểm toán
+ Bầu cử HĐQT – BKS Nhiệm kỳ 2012 – 2016
+ Thảo luận và biểu quyết Nếu Quý cổ đông có nhu cầu Ứng cử hoặc Đề cử vào HĐQT và BKS vui lòng xem Quy chế bầu cử và gửi Đơn xin Ứng cử/đề cử kèm theo Sơ yếu lý lịch của Ứng viên về Công ty CP Mỹ Châu trước ngày 14.4.2012. Việc ứng cử/đề cử gửi sau ngày 14.4.2012 xem như không hợp lệ.
Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự, gửi về Công ty Mỹ Châu bằng thư hoặc fax trước ngày 14.4.2012
Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người khác có điều kiện dự họp thay hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty tham dự. Nội dung chi tiết, các tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông, xin Quý cổ đông vui lòng xem tại website mychau.com.vn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN VĂN THÀNH
(03/04/2012)
Công ty CP In & Bao bì MỸ CHÂU
18 Lũy Bán Bích, P. Tân Thới Hòa, Q. Tân Phú TPHCM
MST: 0301671386
Follow us on FacebookFollow us on TweeterFollow us on LinkedinFollow us on YouTube
Copyright © My Chau