Lon Đựng Hóa Chất

Lon Đựng Hóa Chất

Lon Đựng Hóa Chất

<p style="text-align: center;"><strong>KÍCH THƯỚC LON 3 MẢNH </strong></p> <p style="text-align: center;"> </p> <table class="csstable2" style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 244px; height: 279px;"> <tbody> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">0.7L</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ99 x 113</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">0.8L</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ99 x 127</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">1L</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ99 x 149</td> </tr> </tbody> </table> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 316px; top: -14px;"> </div>
0
0
Lon Đựng Hóa Chất
SKU: 94BPKBC
<p style="text-align: center;"><strong>KÍCH THƯỚC LON 3 MẢNH </strong></p> <p style="text-align: center;"> </p> <table class="csstable2" style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 244px; height: 279px;"> <tbody> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">0.7L</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ99 x 113</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">0.8L</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ99 x 127</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">1L</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ99 x 149</td> </tr> </tbody> </table> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 316px; top: -14px;"> </div>

Giá bán:

0

Lon Đựng Hóa Chất

<p style="text-align: center;"><strong>KÍCH THƯỚC LON 3 MẢNH </strong></p> <p style="text-align: center;"> </p> <table class="csstable2" style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 244px; height: 279px;"> <tbody> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">0.7L</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ99 x 113</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">0.8L</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ99 x 127</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">1L</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ99 x 149</td> </tr> </tbody> </table> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 316px; top: -14px;"> </div>
Lon Thiếc Đựng Sơn

Lon Thiếc Đựng Sơn

<p style="text-align: center;"><strong>KÍCH THƯỚC LON SƠN </strong></p> <table class="csstable2" style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 244px; height: 279px;"> <tbody> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">70ML</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ54 x 64</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">100ML</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ57 x 64</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">170ML</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ84 x 56</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">350ML</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ80 x 86</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">375ML</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ113 x 64</td> </tr> <tr style="height: 34px;"> <td style="width: 114px; height: 34px; text-align: center;">800ML</td> <td style="width: 114px; height: 34px; text-align: center;">Φ113 x 109</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">3L</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ162 x 188</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">5L</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ165 x 177</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">20L</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ175 x 234</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">20L</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ270 x 365</td> </tr> </tbody> </table> <div id="gtx-trans"> </div>
0
0
Lon Thiếc Đựng Sơn
SKU: 50INDPX
<p style="text-align: center;"><strong>KÍCH THƯỚC LON SƠN </strong></p> <table class="csstable2" style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 244px; height: 279px;"> <tbody> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">70ML</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ54 x 64</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">100ML</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ57 x 64</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">170ML</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ84 x 56</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">350ML</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ80 x 86</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">375ML</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ113 x 64</td> </tr> <tr style="height: 34px;"> <td style="width: 114px; height: 34px; text-align: center;">800ML</td> <td style="width: 114px; height: 34px; text-align: center;">Φ113 x 109</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">3L</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ162 x 188</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">5L</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ165 x 177</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">20L</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ175 x 234</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">20L</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ270 x 365</td> </tr> </tbody> </table> <div id="gtx-trans"> </div>

Giá bán:

0

Lon Thiếc Đựng Sơn

<p style="text-align: center;"><strong>KÍCH THƯỚC LON SƠN </strong></p> <table class="csstable2" style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 244px; height: 279px;"> <tbody> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">70ML</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ54 x 64</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">100ML</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ57 x 64</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">170ML</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ84 x 56</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">350ML</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ80 x 86</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">375ML</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ113 x 64</td> </tr> <tr style="height: 34px;"> <td style="width: 114px; height: 34px; text-align: center;">800ML</td> <td style="width: 114px; height: 34px; text-align: center;">Φ113 x 109</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">3L</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ162 x 188</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">5L</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ165 x 177</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">20L</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ175 x 234</td> </tr> <tr style="height: 17px;"> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">20L</td> <td style="width: 114px; height: 17px; text-align: center;">Φ270 x 365</td> </tr> </tbody> </table> <div id="gtx-trans"> </div>

Đăng ký nhận thông báo

Hãy đăng ký nhận tin để nhận những thông tin bổ ích và chương trình khuyến mãi của chúng tôi

Hỗ trợ khách hàng

Kết nối với chúng tôi

zalo youtube
028-3961-1587